POSTS
7
February 2017
Hello world!
7
November 2016
Hello world!
29
December 2015
Improvement in Corner
24
December 2015
Hello world!
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
+06 3333 6672
25-70-thickbox

DEZINFEKUOJANTIS PAVIRŠIŲ VALIKLIS

FEMEN Antibakterinis paviršių valiklis

Skystis.Veikliosios medžiagos: izopropanolis, CAS 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, koncentracija 10,0 %; poli(heksametilenebiguanido)hidrochloridas, CAS Nr. 27083-27-8, koncentracija 0,2% Sudėtyje yra nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų C12-14 riebiųjų alkoholių (etoksilintų), 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one; 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one Signalinis žodis: Dgr.

Atsargiai Pavojaus piktogramos: GHS02 GHS07 Sukelia smarkų akių dirginimą Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: nedelsiant skambinti įAPSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją Laikyti uždaroje talpykloje Visuomenės sveikatos priežiūros, maisto ir pašarų srities dezinfektantas (2 ir 4 produktų tipas). Profesionaliesiems ir neprofesionaliems vartotojams. Paviršiams, įrankiams, instrumentams dezinfekuoti kirpyklose, grožio saluonuose, soliariumuose, sveikatos priežiūros įstaigose, maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse. Avalynės dezinfekavimui. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapu). Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8-5) 236 2052, mob. 8-687 53 378. Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Talpyklos pripildomos ne daugiau kaip 96% jų tūrio ir produkto temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip +30 ºC. Saugoti nuo saulės spindulių. Gamintojas, tiekėjas: UAB „Biochemlit“, Šumskų g. 56, LT-46395 Kaunas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Dėmėsio! Vartotojai privalo taikyti etiketėje, naudojimo instrukcijoje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas:

Priemonė FEMEN Antibakternis paviršių valiklis yra paruoštas naudoti. Dezinfekuojamas paviršius turi būti švarus. Purškiamų objektų po dezinfekcijos nuplauti nereikia. Priemonę naudojant tiek įrankiams, tiek instrumentams, paviršiams dezinfekuoti kontakto laiko trukmė 5-15 minučių, naudojamas kambario temperatūroje. Įrengimus, ar jų dalių paviršius ir kitus paviršius apipurkšti 20 cm atstumu ir nušluostyti praėjus 5-15 minučių nušluostyti servetėle. Įrankius pamerkti į spiritinį FEMEN Antibakterinį paviršių valiklio priemonę ir praėjus 5-15 minučių nusausinti arba palikti išdžiūti.

Atsargumo priemonės:

Sandėliuoti tik sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje, atskiroje patalpoje, sausoje, vėsioje gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Nerūkyti, nenaudoti atviros ugnies apšvietimui, nenaudoti kibirkšties sukeliančių prietaisų. Talpyklos pripildomos ne daugiau kaip 96% jų tūrio ir produkto temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip +30 ºC.